برنامه‌های درسی جمعه ۱۲ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

 برنامه‌های درسی جمعه ۱۲ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

پایهساعتدرس
متوسطه دوره اول:ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵مطالعات اجتماعی پایه ٩
متوسطه دوره اول:٩:٢۵ تا ٩:۴۵فرهنگ و هنر پایه ٨
متوسطه دوره اول:٩:۴۵ تا ١٠:٠۵نگارش پایه ٧
متوسطه دوره اول: ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵فرهنگ و هنرپایه ٩
دوره ابتدایی: ۱۰:۳۰ تا ۱۱بازی و ریاضی پایه اول
دوره ابتدایی:۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه ۲
دوره ابتدایی:۱۱:۳۰ تا١٢هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه ۳
دوره ابتدایی:١٢تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه ۴
دوره ابتدایی: ۱۲:۳۰ تا١٣هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه ۵
دوره ابتدایی:١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه  ۶
شبکه اموزش
رشته یا شاخهساعتدرس
کاردانش ٧ تا ٧:٢۵جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١رشته گرافیک رایانه
فنی و حرفه‌ای٧:٢۵ تا ٧:۴۵ترسیم فنی پایه١٠ برش ساختمان رشته معماری
فنی و حرفه‌ای٧:۴۵ تا ۸:۱۰مبانی تصویرسازی پایه١٢ اسکراچ برد رشته گرافیک
فنی و حرفه‌ای ۸:۱۰ تا ٨:٣۵ دانش فنی تخصصی کامپیوتر پایه١٢ پودمان ۵ رشته کامپیوتر
کاردانش  ٨:٣۵ تا٩  نرم افزارهای لایت روم و فوتشاپ پایه ۱۱ رشته عکاسی
فنی حرفه‌ای ٩تا ۹:۳۰دانش فنی پایه تکمیلی پودمان ۴ پایه ١٠رشته ماشین ابزار 
ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی٣٠: ٩تا ۱۰ریاضی و آمار٣ پایه١٢
علوم و معارف اسلامی ١٠تا ۱۰:۳۰ عربی، زبان قرآن ٣پایه ١٢
ادبیات و علوم انسانی٣٠: ١٠تا ١١جامعه شناسی٣ پایه١٢
شبکه چهار

علی حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.