شاهین جمشیدی مجری برنامه صبحگاهی شبکه سه شد

 شاهین جمشیدی مجری برنامه صبحگاهی شبکه سه شد

سری جدید برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با اجرای شاهین جمشیدی از امروز روی آنتن شبکه سه رفت.

این برنامه با محوریت تزریق حال خوب صبحگاهی، موضوعات مختلفی اعم از اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و… را شامل می‌شود.

سید حسین حسینی، مهدی واعظی، زهره هاشمی و نازنین پیرکاری در کنار مجری اصلی برنامه، بخش‌های مختلف را اجرا می کنند. همچنین در این برنامه دانیال غفارزاده و امیر کاظمی به شهرهای مختلف سفر می کنند و از تجربیات خود می‌گویند.

سعید پروینی تهیه کننده این برنامه پیش از این، تجربه برنامه‌های هفت، فوتبالیسم و سریال‌های حوالی پاییز و گشت پلیس را در کارنامه خود دارد، همچنین سریال می‌جان به تهیه کنندگی پروینی در مرحله تصویربرداری است.

برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» پیش از این به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری و با اجرای حسین کلهر روی آنتن می‌رفت.

علی حسینی

4 نظرات

 • سلام خداقوت
  این برنامه سلام صبح بخیر آدم بشو نیست
  هرغلطی دربرنامه زنده میکنن
  صداوسیماحرف مارو توجه نکرد
  که هیچ به هیچی فقط می گویندحقه سواری آقالطفازنگ نزنیدآقااشتباه تماس گرفتین
  معاونت سیمامیگه داد وفریاد بیشعوری خانواده ای که داره معلوم آقانبوده یه پسرازخودمتبکر ازخودمتشکربه دنیاآوردنش واقعا ازخودمچکرهستند
  صداوسیما درخواست مردم متوجه نمیشوند
  اینوبایدبگیم صداوسیمامسخره مامردم غریبه نیستیم
  این شمایی که هستین با پارتی دروغ مردم تحویل میدهید خاک برسرتون بکنیم که همچین صداوسیما افتضاحی داریم
  آهای مردم من بودم که دستگاه ستاپ باکس همون دستگاه دیجی تال اختراع کردیم
  شبکه شمامن ساختم تمام خلاقیت منو صداوسیماگرفت
  یه روز صداوسیماپیشیمان میشوند
  بااون رییس افتضاح ناباورانه صداوسیماشده
  من قسم میخورم شبکه شماروبرمیگردونم
  شبکه پرانرژی شبکه منودست کاری کردند
  خدامیدونه دستشون شاکی ام
  انشاءالله صداوسیما خفه شه بهترازاینکه بادل مردم بازی نکنه آهای صداوسیماگستاخ شبکه خودم ازشماپس خواهم گرفت حالامی ببینی باکی طرفی
  خاک برسرناباورانه صداوسیما این همه شبکه جدید درذهنم نقش بسته بود ساختم امادونستم دل صداوسیماازجای دیگر لبخندهای مضحک خبرنگاران
  نفرت برنفرت بردلشان نشسته یک کلام وخط کلام
  من صداوسیماروباداغ دلش میگذارم

 • صداوسیماازمن مجوزشبکه شمانگرفت
  من مجوزشبکه شماهستم
  یعنی به دلخواهی گستاخی صداوسیمانیست
  چنین مجوزی ازمن بایدبگیرندبه دلیل حذف شبکه شماوبه قیمت جونش بسته بود ودیگه ازالان میفهمندیک روزی میگن غلط کردیم سرخودصداوسیماانجام داده
  باقیمت۶۷۰۰۰۰۰میلیون بهم پول بدهندمجوزیعنی این
  من درگیرشبکه حساس بودم که نباید تموم می شد
  مجوزبزودی ارائه میکنم اگه درنسل بعدبفهمن چنین صداوسیماداشتیم باکینه شتری که من آگاه دارم
  روی سرشون صداوسیما خراب میکنن
  کدوم الاغی میگه شبکه شماحذف شه
  من مجوزشبکه شما تاتهش برای صداوسیماراه میرویم
  چون کاشکی بهترین برنامه آرم شبکه خودمومیسازیم
  صداوسیمابااون رییس افاده اشون بیرون میکنم
  ومجوزخطای ازقصدخیلی چیزهاکفری ام
  ازوقتی شبکه شماحذف شد
  به شدت دلم داغ وعصبانی پیش ازحدتاالان هستم آهای
  صداوسیمادرآخرفکرمیکنی بهشت میروی نخیردر برزخ می ببینمت صداوسیمادرآخربهم میرسیم
  داغ دیده مردم حرفشون گوش نکردی ازخودمچکرهای آینده نگری خوبی صداوسیمانخواهدبود ونظرات مردم رو به رواج نگذاشتن
  مختلط وزیدن باد چنانکه دانسته نشود از کدام سو می آید وهربهانه ای صداوسیمامی تراشد
  الان میگن رییس سیماگفته فیلم چشم بندی درفصل دو باجدی شروع بکاربکنن
  بازهم خاک برسروجدانتان کنم
  طنزی که سریال نباشه بدردلای جرزصداوسیمامیخوره این هاهمون لای جرزصداوسیماهستندکه لای جرزه دلخجسته هاهستندتاابدنمی تواننددردنیاباشن چون آفتابه دستشویی بشوندبهترازصداوسیمابودن هست
  🤣😂😁😀😆😅😄
  من اگه صداوسیمارونشناسم بدردلای جرزه دیوارشون خیلی خوبه
  حرف حق خیارتلخ هست

 • سلام  خداقوت
  این برنامه سلام صبح بخیر آدم بشو نیست
  هرغلطی دربرنامه زنده میکنن
  صداوسیماحرف مارو توجه نکرد
  که هیچ به هیچی فقط می گویندحقه سواری آقالطفازنگ نزنیدآقااشتباه تماس گرفتین
  معاونت سیمامیگه داد وفریاد بیشعوری خانواده ای که داره معلوم آقانبوده یه پسرازخودمتبکر ازخودمتشکربه دنیاآوردنش واقعا ازخودمچکرهستند
  صداوسیما درخواست مردم متوجه نمیشوند
  اینوبایدبگیم صداوسیمامسخره مامردم غریبه نیستیم
  این شمایی که هستین با پارتی دروغ مردم تحویل میدهید خاک برسرتون بکنیم که همچین صداوسیما افتضاحی داریم
  آهای مردم من بودم که دستگاه ستاپ باکس همون دستگاه دیجی تال اختراع کردیم
  شبکه شمامن ساختم تمام خلاقیت منو صداوسیماگرفت
  یه روز صداوسیماپیشیمان میشوند
  بااون رییس افتضاح ناباورانه صداوسیماشده
  من قسم میخورم شبکه شماروبرمیگردونم
  شبکه پرانرژی شبکه منودست کاری کردند
  خدامیدونه دستشون شاکی ام
  انشاءالله صداوسیما خفه شه بهترازاینکه بادل مردم بازی نکنه آهای صداوسیماگستاخ شبکه خودم ازشماپس خواهم گرفت حالامی ببینی باکی طرفی
  خاک برسرناباورانه صداوسیما این همه شبکه جدید درذهنم نقش بسته بود ساختم امادونستم دل صداوسیماازجای دیگر لبخندهای مضحک خبرنگاران
  نفرت برنفرت بردلشان نشسته یک کلام وخط کلام
  من صداوسیماروباداغ دلش میگذارم
  آهای مدیرسایت کاری نکن پشیمان تون بکنیم نظرمنوثبت بکن بهتراز…

 • صداوسیماازمن مجوزشبکه شمانگرفت
  من مجوزشبکه شماهستم
  یعنی به دلخواهی گستاخی صداوسیمانیست
  چنین مجوزی ازمن بایدبگیرندبه دلیل حذف شبکه شماوبه قیمت جونش بسته بود ودیگه ازالان میفهمندیک روزی میگن غلط کردیم سرخودصداوسیماانجام داده
  باقیمت۶۷۰۰۰۰۰میلیون بهم پول بدهندمجوزیعنی این
  من درگیرشبکه حساس بودم که نباید تموم می شد
  مجوزبزودی ارائه میکنم اگه درنسل بعدبفهمن چنین صداوسیماداشتیم باکینه شتری که من آگاه دارم
  روی سرشون صداوسیما خراب میکنن
  کدوم الاغی میگه شبکه شماحذف شه
  من مجوزشبکه شما تاتهش برای صداوسیماراه میرویم
  چون کاشکی بهترین برنامه آرم شبکه خودمومیسازیم
  صداوسیمابااون رییس افاده اشون بیرون میکنم
  ومجوزخطای ازقصدخیلی چیزهاکفری ام
  ازوقتی شبکه شماحذف شد
  به شدت دلم داغ وعصبانی پیش ازحدتاالان هستم آهای
  صداوسیمادرآخرفکرمیکنی بهشت میروی نخیردر برزخ می ببینمت صداوسیمادرآخربهم میرسیم
  داغ دیده مردم حرفشون گوش نکردی ازخودمچکرهای آینده نگری خوبی صداوسیمانخواهدبود ونظرات مردم رو به رواج نگذاشتن
  مختلط وزیدن باد چنانکه دانسته نشود از کدام سو می آید وهربهانه ای صداوسیمامی تراشد
  الان میگن رییس سیماگفته فیلم چشم بندی درفصل دو باجدی شروع بکاربکنن
  بازهم خاک برسروجدانتان کنم
  طنزی که سریال نباشه بدردلای جرزصداوسیمامیخوره این هاهمون لای جرزصداوسیماهستندکه لای جرزه دلخجسته هاهستندتاابدنمی تواننددردنیاباشن چون آفتابه دستشویی بشوندبهترازصداوسیمابودن هست
  🤣😂😁😀😆😅😄
  من اگه صداوسیمارونشناسم بدردلای جرزه دیوارشون خیلی خوبه
  حرف حق خیارتلخ هست۱۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.